Squeeze Collection of Louis Robert

Box 1 Greece and the Islands: Attica, Boeotia, Delphi, Corfu, Epirus, Macedonia, Perinthos, Apollonia Thrac., Thessaloniki, Byzantium, Delos, Rhodes, Mytilene, Kimolos, Kos, Chios, Samos, Amorgos, Samothrace, and Thasos.

Box 2 Northwest Asia Minor, Ionia: Ilion, Skepsis, Lampsakos, Kyme, Assos, Larisa Aiolis, Temnos, Pitane, Daskyleion, Kyzikos, Balikesir, Yalova, Stratonikeia/Kaikos, Teos, Smyrna, Erythrai, Priene, Milet, Didyma, Kolophon, and Klazomenai.

Box 3 Caria: Alabanda, Amyzon, Anineta, Antioch/Maeander, Aphrodisias, Apollonia/Salbake, Bargylia, Çandar, Euhippe, Halicarnassus, Herakleia/Salbake, Hydissos, Hyllarima, and Iasos.

Box 4 Caria, Rhodian Peraia, various Turkish localities: Idyma, Inebolu, Kazikli (near Iasos), Kedreai, Keramos, Kidrama, Kys, Magnesia/Maeander, Mesevle, Mylasa, Myndos, Nysa, Olymos, Sebastopolis, Stratonikeia (with Lagina), Theangela, Tralleis, Pisiköy, Göre, Kasossos, Bozlan, Tarbut (?), Ebecik, and Biderekale.

Box 5 Amyzon

Box 6 Lydia, Phrygia, Lycia, Cilicia, Galatia, Pontus, Syria, Judaea, Egypt, Cyrenaica:

Lydia: Sardis, between Sardis and Philadelphia, Mastaura, Mostene, Kaystros valley, Gölde
Phrygia: Laodikeia/Lykos, Hierapolis, Attouda, Oenoanda
Lycia: Xanthos, Marmara, Telmessos
Cilicia: Adana, Mopsuestia, Seleukia (Silifke)
Galatia: Ankara
Pontus: Sinope
Syria: Antiocheia 1964
Judaea: Samaria
Egypt: incerti loci
Cyrenaica: Ptolemais

Box 7 Pisidia 1948: Yasiköy, Alanoglu, Bayramlar, Dirmil, Isparta, Gönen, Agrai, Seki, Kavasit, Selvile, Parlais (Barla), Karallar, Ormelos (Tefenni), and Denizli.

Box 8 Museum Izmir: Some 85 pieces.

Box 9 Museum Istanbul: Stèles funéraires (Firatli-Robert).

Box 10 Varia: Ankara 1948 (citadelle), Paphos (Museum), Louvre, Ai-Khanoum, Volubilis, Rabat, and Incertae originis.